Ako reklamovať dovolenku

26. júl 2016

Ako reklamovať dovolenku

DOVOLENKA ... TEŠÍME SA NA ŇU CELÝ ROK. ČO ROBIŤ, AK NEZODPOVEDÁ TOMU, ČO SME SI OBJEDNALI?

Právny základ ochrany zákazníka cestovných kancelárií v Slovenskej republike je daný zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov § 741 Zmluva o obstarávaní zájazdu v súčinnosti so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Čo robiť?

Objednávateľ je oprávnený na bezodkladné odstránenie chybne poskytnutej služby. Je potrebné bezodkladne kontaktovať delegáta a žiadať o odstránenie nedostatkov.

Bez dôkazov to nejde

Pri reklamácií je potrebné predložiť aj fotky izby (napr. pleseň, hmyz atď. ) a spísať s delegátom, prípadne s inými objednávateľmi zápisnicu o nedostatkoch.

Ak k náprave neprišlo, po návrate zo zahraničia je potrebné bezodkladne, najneskôr v lehote troch mesiacov uplatniť písomnú reklamáciu v Cestovnej kancelárií, k tomu pripojiť dôkazy fotky, zápisnicu a žiadosť o reklamáciu.

Cestovná kancelária je v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa povinná vydať doklad o spôsobe vybavenia reklamácie do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Nakoľko ide o zmluvný vzťah uzavretý v zmysle Občianskeho zákonníka medzi objednávateľom a Cestovnou kanceláriou v prípade, ak sa strany nedohodnú na zodpovedajúcej finančnej kompenzácii (kvalita hotela nezodpovedá dohodnutým podmienkam ... pleseň, hluk, hmyz, strava atď.) môže sa objednávateľ obrátiť na súd alebo vyhľadať služby mediátora.

Aká má byť vysoká finančná kompenzácia?

Pokiaľ neviete aká vysoká by mala byť finančná kompenzácia môžete sa riadiť takzvanou Frankfurtskou tabuľkou zliav, kde sa píše akú zľavu žiadať podľa nedostatkov. Výška primeranej zľavy môže byť 5%, 10%, 25% ale aj 50%.

http://www.soi.sk/sk/Najcastejsie-otazky.soi
http://www.sacka.eu/sk/Pre-spotrebitelov/Ochrana-spotrebitelov

1722