Autorizácia zmlúv advokátom

4. jún 2020

Autorizácia zmlúv advokátom

Jedným z úkonov právnych  služieb, ktoré  poskytuje spravidla advokát je aj spísanie zmluvy, za ktorý patrí advokátovi odmena. Nie však každá spísaná zmluva musí viesť  k jej autorizácii. Činnosť advokáta môže byť ukončená spísaním zmluvy, v takomto prípade  musí byť zmluva pre podanie  vkladu do katastra nehnuteľností podpísaná zmluvnými stranami s overenými podpismi (viď ustanovenie § 42 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam). Ak chceme hovoriť o autorizácii zmluvy advokátom je nevyhnutné uskutočniť ďalšie kroky zo strany advokáta, ktoré k nej smerujú.

V zmysle § 1a zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii autorizáciou zmluvy advokátom je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Výhody autorizácie

 • Vklad  zmluvy autorizovanej advokátom príslušný  katastrálny odbor povolí v lehote najneskôr do 20 dní.  Pokiaľ účastníci neautorizovanej zmluvy požadujú zrýchlené zavkladovanie do katastra nehnuteľností  (do 15  dní), musia zaplatiť správny poplatok zvýšený o 200 EUR. Autorizovaná zmluva  podaná advokátom do katastra nehnuteľností šetrí tak financie na správnych poplatkoch a čas  pri skrátení lehoty.
 • Autorizáciou zmluvy sa chráni nadobúdateľ nehnuteľnosti (kupujúci). Advokát má povinnosť predchádzať podvodom a garantuje, že zmluva je spísaná v súlade s právnymi normami.  Advokát preveruje všetky okolnosti súvisiace s vlastníctvom či spoluvlastníctvom nehnuteľností.
 • Účastníci zmluvy autorizovaná advokátom  nemusia sa už s listinou presúvať k notárovi, alebo na matriku za účelom overenia pravosti podpisu. Advokát pripojí k zmluve doložku o autorizácii:
Doložka o autorizácii
a) Vyhlásenie advokáta, že zmluvu autorizoval podľa § 1a ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii
b) Údaj o počte listov zmluvy
c) Miesto a dátum autorizácie zmluvy
d) Meno, priezvisko a podpis autorizujúceho advokáta
e) Odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedené meno advokáta, adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory
 • Výhodou je tiež skutočnosť, že  zmluvu autorizovanú advokátom katastrálny odbor posudzuje iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Katastrálny odbor  neskúma hmotnoprávne podmienky platnosti zmluvy:
  • či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné
  • či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené
  • či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom
  •  pri rozhodovaní o vklade katastrálny odbor už neprihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Aké zmluvy je možné autorizovať

Autorizovať možno všetky zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ako napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, dohoda a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť autorizovať akúkoľvek zmluvu, najmä ak nebude možné spoľahlivo zistiť totožnosť niektorého z účastníkov zmluvy, uzatvorením zmluvy by došlo k porušeniu zákona, k skutočnosti zakladajúcej vznik škody alebo by jej uzatvorenie bolo v rozpore s dobrými mravmi. Rovnako neautorizujeme zmluvy, ktorých hodnota prevádzaných nehnuteľností je vyššia ako výška poistného krytia našej advokátskej kancelárie.

Autor: JUDr. Božena Grancová, PhD., advokát

1477