Centrálny register exekúcií

9. august 2016

Centrálny register exekúcií

V súčasnej dobe sa veľmi často vyskytuje fenomén neplnenia si vlastných záväzkov riadne a včas. Dalo by sa hovoriť aj o akomsi „národnom športe“, kde sa dlžníci vedia pohybovať v obchodnej sfére tak, že v prípade riešenia sporu dokážu zrealizovať zrušenie spoločnosti bez likvidácie, prípadne sa inak vyhnúť plneniu svojho záväzku, ktorý im právo ukladá aby v prípade riešenia sporov dokázali zrealizovať zrušenie spoločnosti bez likvidácie, lebo nemá žiadny majetok alebo sa inak vyhnúť plneniu svojho záväzku, ktorý im právo ukladá.

Preverte si ich !

Od júla je spustený portál centrálny register exekúcií www.cre.sk kde nájdete presný popis tejto služby. Portál slúži tak verejnosti ako aj orgánom verejnej moci a exekútorom.

Ako funguje? Je potrebné sa zaregistrovať a vopred uhradiť administratívny poplatok na účet Slovenskej komory exekútorov. Výšku odmeny za prístup do Centrálneho registra exekúcií upravuje Vyhláška č. 355/2014 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 o centrálnom registri exekúcií.

V registri exekúcií je možné vyhľadávať záznamy podľa rôznych kritérií napr. podľa priezviska a dátumu narodenia alebo bydliska, názvu alebo obchodného mena, IČO alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie.

Výpis je verejnou listinou preukazujúcou stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu jeho vydania a je použiteľný na právne úkony.

Výpis z registra exekúcií obsahuje nasledujúce informácie:

 1. označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
 2. spisová značka súdu podľa písmena a),
 3. označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
 4. spisová značka exekučného spisu exekútora,
 5. deň, mesiac a rok
  1. udelenia poverenia na vykonanie exekúcie,
  2. vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie,
  3. vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti,
 6. označenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd,
 7. ak ide o povinného
  1. fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska,
  2. fyzickú osobu - podnikateľa, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
  3. právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo.

V registri exekúcií je možné si nastaviť režim nepretržitého sledovania tzn. zaradiť údaje na konkrétnu exekúciu, na určitú dobu alebo bez obmedzenia. Systém sleduje takéto požiadavky a notifikuje žiadateľa emailom o zmenách v sledovaných záznamoch, ktoré vykonávajú exekútori (napr. zmena záznamu o povinnom, exekúcii, výmazy).

Záznam o exekučnom konaní je v registri exekúcií evidovaný po dobu právoplatnosti poverenia, ktoré udelil exekútorovi súd na výkon exekúcie. Výmaz musí exekútor vykonať do štrnástich dní od skončenia exekúcie.

ZDROJ:
https://cre.sk/CRE-portal/default.aspx?ReturnUrl=%2fCRE-portal%2f&AspxAutoDetectCookieSupport=1

3218