Čo prináša nový zákon o mediácií pri spotrebiteľských sporoch?

5. apríl 2016

Najväčším očakávaním, ktorý má priniesť tento zákon je odbremenenie súdov od spotrebiteľských sporov a tým docieliť aby súdy mali možnosť riešiť spory/kauzy bez zbytočných prieťahov. Zákon od 01.07.2016 určuje riešenie spotrebiteľských sporov mediáciou (alternatívne riešenie sporov)  v prvom rade a až v druhom rade rozhodcovským/súdnym konaním.

Áno, má to svoje výhody pre spotrebiteľa a aj pre spoločnosť, ide o lacnejšiu a rýchlejšiu  variantu, ako vyriešiť predmetnú situáciu.

V novele zákona o mediácií bola zapracovaná Smernica európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) – ďalej len „smernica“ sa zavádza výslovná definícia pojmu spotrebiteľsky spor.

Spotrebiteľský spor vychádza z normatívneho ustálenia zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, následne aj formou odkazu  § 52  občianskeho zákonníka. 

Do zákona bola zahrnutá požiadavka o minimálnych nákladoch spotrebiteľa, ustanovila § 4 ods. 3, že v prípade ak pôjde o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie výška odmeny mediátora závisieť od výsledku mediácie, a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške 10%  odmeny, najviac však vo výške 20, Eur. Zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácií, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

Ak, bol mediátor určený centrom právnej pomoci, patrí mu odmena v zmysle zákona.

Zákon neurčuje minimálnu ani maximálnu výšku spotrebiteľského sporu, ktorú môžu riešiť mediátori.

V súvislosti s mediáciou cezhraničného spotrebiteľského sporu sa zavádza osobitná norma, podľa ktorej sa v mediácií cezhraničného spotrebiteľského sporu rozhodujúce právo určí podľa všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä prednostne aplikovateľných predpisov práva Európskej únie.

Mediácia sa končí v prípade mediácie spotrebiteľského sporu uplynutím 90 dní. V ostatných sporoch do šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácií v osobitných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa táto mediácia skončí.

1222