Tento web používa Cookies

Tento web používa na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Niektoré z týchto súborov cookie sú nevyhnutné, pre fungovanie web stránky. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.


Potrebné súbory cookies

Potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.


Analytické cookies

Analytické súbory cookie slúžia na získanie údajov o návštevnosti internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach na stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete.


Marketingové cookies

Marketingové súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť cielenú reklamu.


Čo prináša nový zákon o mediácií pri spotrebiteľských sporoch?

5. apríl 2016

Najväčším očakávaním, ktorý má priniesť tento zákon je odbremenenie súdov od spotrebiteľských sporov a tým docieliť aby súdy mali možnosť riešiť spory/kauzy bez zbytočných prieťahov. Zákon od 01.07.2016 určuje riešenie spotrebiteľských sporov mediáciou (alternatívne riešenie sporov)  v prvom rade a až v druhom rade rozhodcovským/súdnym konaním.

Áno, má to svoje výhody pre spotrebiteľa a aj pre spoločnosť, ide o lacnejšiu a rýchlejšiu  variantu, ako vyriešiť predmetnú situáciu.

V novele zákona o mediácií bola zapracovaná Smernica európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) – ďalej len „smernica“ sa zavádza výslovná definícia pojmu spotrebiteľsky spor.

Spotrebiteľský spor vychádza z normatívneho ustálenia zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, následne aj formou odkazu  § 52  občianskeho zákonníka. 

Do zákona bola zahrnutá požiadavka o minimálnych nákladoch spotrebiteľa, ustanovila § 4 ods. 3, že v prípade ak pôjde o mediáciu spotrebiteľského sporu, nesmie výška odmeny mediátora závisieť od výsledku mediácie, a odmenu mediátora môže spotrebiteľ znášať vo výške 10%  odmeny, najviac však vo výške 20, Eur. Zvyšnú časť odmeny hradí vždy osoba zúčastnená na mediácií, ktorá je dodávateľom alebo jeho právnym nástupcom.

Ak, bol mediátor určený centrom právnej pomoci, patrí mu odmena v zmysle zákona.

Zákon neurčuje minimálnu ani maximálnu výšku spotrebiteľského sporu, ktorú môžu riešiť mediátori.

V súvislosti s mediáciou cezhraničného spotrebiteľského sporu sa zavádza osobitná norma, podľa ktorej sa v mediácií cezhraničného spotrebiteľského sporu rozhodujúce právo určí podľa všeobecne záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky, najmä prednostne aplikovateľných predpisov práva Európskej únie.

Mediácia sa končí v prípade mediácie spotrebiteľského sporu uplynutím 90 dní. V ostatných sporoch do šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácií v osobitných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa táto mediácia skončí.

665