E-shop

9. august 2016

E-shop

E - shop ... POZOR ZMENA z pohľadu ochrany osobných údajov, nie je už potrebné oznámenie informačného systému (ďalej len „IS“) E-shop na Úrad na ochranu osobných údajov.

Úrad na ochranu osobných údajov zrušil oznamovaciu povinnosť pri informačnom systéme E-shop, dňa 18.07.2016 vydal nové metodické usmernenie, kde sa E-shop nemusí oznamovať resp. sa registrovať na Úrade na ochranu osobných údajov.

Z metodického usmernenia Úradu na ochranu osobných údajov.

„Prevádzkovateľ e-shopu, nemá povinnosť oznamovať IS E-shop úradu, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov v ňom je § 10 ods. 3 písm. b) zákona, prevádzkovateľ si o IS e-shop vedie evidenciu v zákonom stanovenom rozsahu. Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle tlačivo „Evidencia informačného systému osobných 3 údajov“, ktoré po vyplnení prevádzkovateľ e-shopu na úrad nezasiela, ale si ho uschová u seba (tlačivo evidencie informačného systému osobných údajov).“

„Pri IS marketing daného e-shopu je právnym základom spracúvania súhlas dotknutej osoby, teda ak prevádzkovateľ e-shopu nemá poverenú zodpovednú osobu je povinný IS marketing daného e- shopu oznámiť úradu na príslušnom tlačive. Obdobne sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na všetky IS e-shopu (napr.: IS zasielanie newsletter, IS spotrebiteľská súťaž, IS vernostné karty daného e-shopu), pri ktorých je právnym základom súhlas dotknutej osoby, a ak prevádzkovateľ nemá poverenú zodpovednú osobu.“

SUMÁR
IS e-shop
IS e-shop → evidenčný list IS e-shop (nezasiela sa úradu).
IS marketing/IS zasielanie newsletter/IS spotrebiteľská súťaž daného e-shopu

Ak prevádzkovateľ e-shopu nemá poverenú zodpovednú osobu → oznámenie k IS marketing/IS zasielanie newsletter/IS spotrebiteľská súťaž daného e-shopu (oznámenie/ oznámenia sa úradu zasielajú).

Ak prevádzkovateľ e-shopu má poverenú zodpovednú osobu → evidenčný list IS marketing/IS zasielanienewsletter/IS spotrebiteľská súťaž daného e-shopu (evidenčné listy sa úradu nezasielajú).

ZDROJ:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/mu_1_2016_spracuvanie_ou_v_eshopoch_aktualizacia_zo_dna_18jul2016_pdf.pdf

1306