GDPR vs E-shop, časť 2

9. február 2018

GDPR vs E-shop, časť 2

Sprostredkovateľ podľa GDPR.

Kto môže byť sprostredkovateľ voči prevádzkovateľovi?

Príklady z praxe:

SBS ÁNO
Dodávateľské služby mzdová účtovníčka ÁNO
Dodávateľské služby účtovníctvo ÁNO
Dodávateľské služby BOZP - PO ÁNO
Externý archív ÁNO
Externé skartovanie ÁNO
Marketingová agentúra ÁNO
Dodávateľské služby – cloudové služby ÁNO

Sprostredkovateľ je fyzická, alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva OÚ v mene prevádzkovateľa.

Som prevádzkovateľ, mám subdodávateľa, čo teraz?

Pri sprostredkovateľských zmluvách je potrebné prepracovanie aby spĺňali podmienky uvedené v GDPR v čl. 28 ods. 3. a zákona č. 18/2018 o ochrane OÚ § 34 účinného od. 25.05.2018.

Aké sú hlavné zmeny?

Kladie sa dôraz nato, že prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky. Sprostredkovateľ nezapojí ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného alebo všeobecného písomného povolenia prevádzkovateľa. Po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania OÚ, sprostredkovateľ vymaže alebo vráti sprostredkovateľovi tieto údaje. Prevádzkovateľ má právo na preukázanie splnenia tejto povinnosti napr. sprostredkovateľ umožní audity, ako aj kontroly vykonávané prevádzkovateľom. Zmluva má byť uchovávaná v písomnej aj v elektronickej podobe.

§ 34

 • prevádzkovateľ môže poveriť len sprostredkovateľa, ktorý poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, za dostatočné záruky sa považuje aj schválený kódex správania alebo certifikát,
 • sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním OÚ ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa,
 • spracúvanie OÚ sprostredkovateľom sa riadi zmluvou alebo iným právnym úkonom, ktorý obsahuje:
  • predmet a dobu spracúvania,
  • povaha a účel spracúvania,
  • zoznam alebo rozsah OÚ,
  • kategórie dotknutých osôb,
  • povinnosti a práva prevádzkovateľa.

Povinnosťou sprostredkovateľa je:

 • spracúvať OÚ len na základe písomných pokynov prevádzkovateľa,
 • zabezpečiť mlčanlivosť o informáciách oprávnených osôb prevádzkovateľa,
 • vykonať opatrenia (napr. pseudonymizáciu a šifrovanie OÚ a násl. § 39),
 • poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi na žiadosť dotknutej osoby,
 • poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní ďalších povinností (bezpečnosť spracúvania, oznámenie porušenia ochrany OÚ úradu, dotknutej osobe, posúdenie vplyvu na ochranu OÚ, konzultácia),
 • vymazať OÚ alebo vrátiť prevádzkovateľovi OÚ po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania OÚ na základe rozhodnutia prevádzkovateľa a vymazať existujúce kópie,
 • sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri audite ochrany OÚ a kontroly,
 • zmluva alebo iný právny úkon musí uzatvoriť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe.

AUTOR: JUDr. Katarína Kročková, KROČKA & Partners, s.r.o.

1706