Plán kontrol pre rok 2022

31. január 2022

Plán kontrol pre rok 2022

Plán kontrol na rok 2022

Úrad na ochranu osobných údajov každý rok vydáva plán kontrol.

Pre tento rok ich rozdelil na dve skupiny. Ak ste sa nenašli v tomto pláne to neznamená, že nemôžete byť skontrolovaný. Odporúčame si zaktualizovať svoju dokumentáciu, ak ste ju mali vypracovanú už dávno a tak povediac „založenú v šanóne“. Každá dokumentácia by sa mala pravidelne aktualizovať a kontrolovať.

I.          SCHENGENSKÉ ACQUIS 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

- Národná časť Vízového informačného systému - zastupiteľské úrady

- Národná časť Vízového informačného systému - ústredie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

- Národná časť Schengenského informačného systému

- Národná časť Vízového informačného systému

- Automatizovaný európsky systém identifikácie odtlačkov prstov – Eurodac

- Národná ústredňa Europol

- Národná ústredňa informácií o pasažieroch 

Kriminálny úrad finančnej správy

- Colný informačný systém 

II.          SPRACOVATEĽSKÉ ČINNOSTI

Druhá časť plánu kontrol zameraná na súlad spracúvania osobných údajov s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov reflektuje riziká spojené so špecifickými spracovateľskými činnosťami alebo s využívaním nových technológií a postupov, najmä s procesmi spôsobilými významne zasiahnuť do práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

- Spracovateľské činnosti orgánov štátnej správy

- Spracovateľské činnosti orgánov územnej samosprávy

- Spracovateľské činnosti realitných kancelárií

Predpokladané zameranie kontrol v časti. II sa týka:  Súlad spracúvania osobných údajov dotknutých osôb s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona o ochrane osobných údajov: zásady spracúvania, zákonnosť spracúvania, podmienky vyjadrenia súhlasu, spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, práva dotknutej osoby, spoloční prevádzkovatelia, sprostredkovateľ, spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, bezpečnosť osobných údajov, posúdenie vplyvu na ochranu údajov, zodpovedná osoba.

Zdroj: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/plan-kontrol-na-rok-2022

 

 

744