Konečný užívateľ výhod

12. december 2018

Konečný užívateľ výhod

Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priniesol novú povinnosť. Cieľom novely je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES.

Pribudla nová povinnosť

Komu?

Právnické osoby zapísané do obchodného registra, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie.

Kde?

Obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií

Kto je konečný užívateľ?

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá: má priamy alebo nepriamy podiel, alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe, alebo akéhokoľvek ich člena, ovláda právnickú osobu iným spôsobom alebo má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnost

Sankcie

Je potrebné upozorniť, že v prípade ak sa ukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod nezodpovedajú skutočnosti, registrový súd je oprávnený uložiť v takom prípade spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene pokutu až do výšky 3.310,- EUR.

Doposiaľ musela právnická osoba identifikovať svojich konečných užívateľov výhod iba v niektorých prípadoch (napr. smerom k banke, alebo pri zápise do registra partnerov verejného sektora), v zmysle predmetnej právnej normy všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenia majetku bez právnej subjektivity sú povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Údaje o konečných užívateľoch výhod sú povinne zapisované do neverejných častí príslušných registrov (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií).

Takto zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod na rozdiel od údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora (podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu – ďalej len „zákon“) nebudú širokej verejnosti voľne prístupné.

Z príslušných registrov však budú údaje prenášané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Štatistický úrad bude tieto údaje následne poskytovať vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančná polícia Policajného zboru, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, súdy, Daňový úrad, Colný úrad, a.i.), ako aj povinným osobám zadefinovaným podľa zákona, za účelom splnenia ich povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod.

Medzi povinné osoby podľa uvedeného zákona patrí napríklad: banka, audítor, účtovník, daňový poradca, právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností, advokát, poskytovateľ služieb správy majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti či právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu.

Novela v uvedenej časti nadobudla účinnosť 1. novembra 2018 a už založené subjekty budú musieť podať návrh na zápis svojich konečných užívateľov výhod najneskôr do 31. decembra 2019.

Právnické osoby zapísané do obchodného registra, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018, majú povinnosť podať návrh na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do svojho príslušného registra (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) najneskôr do 31. decembra 2019. Návrh na zápis údajov o konečných užívateľoch do svojho príslušného registra bude oslobodený od súdneho a správneho poplatku.

Právnické osoby zapísané do obchodného registra, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, ktoré vzniknú po 31. októbri 2018 budú povinne zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod pri svojom vzniku.

Novela súčasne ustanovuje povinnosť údaje o konečných užívateľoch výhod priebežne aktualizovať.

3440