Konečný užívateľ výhod - základné informácie

17. november 2019

Konečný užívateľ výhod

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa novelizoval zákon č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len „zákon“).

Hlavným cieľom tejto novely je transpozícia smernice EÚ, ktorá má za cieľ zamedziť využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí.

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa vzťahuje na všetky právnické osoby založené pred 1.11.2018, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Právnické spoločnosti založené do tohto dátumu sú povinné zosúladiť existujúci stav s týmto zákonom a doplniť údaje o konečnom užívateľovi výhod v príslušnom registri do 31.12.2019.

Táto povinnosť sa vzťahuje na subjekty ako napr. neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, budú sa povinne zapisovať do príslušných registrov (obchodný register, register neinvestičných fondov, register neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, register nadácií) údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Povinnosť a lehota zápisu pre novozaložené firmy

Založenie spoločnosti a jej prvý zápis do obchodného registra sa od 1.11.2018 administratívne komplikuje. Od uvedeného dátumu vznikla pre všetky novozaložené právnické osoby zapisované do obchodného registra (napríklad s.r.o., a.s. a iné) nová povinnosť uviesť pri podaní návrhu na zápis:

 1. identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu - meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod
 2. údaje o fyzickej osobe - podnikateľovi aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie
 3. údaje pri právnickej osobe - názov, adresa sídla, identifikačné číslo, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby.

Kto je konečným užívateľom výhod?

 • osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa (môžu to byť spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári, v prípade, ak to nie je konečným užívateľom nikto z vyššie uvedených môže byť konečným užívateľom vrcholový manažment) alebo
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;

Zverejnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú zverejňované a ani verejne dostupné. K zápisu nie je potrebné predkladať žiadne iné doklady, ktorými by sa konečný užívateľ výhod preukazoval. Navrhovateľ obdrží potvrdenie o vykonaní zápisu konečného užívateľa výhod, ktorým sa v prípade potreby môže preukázať.

Z príslušných registrov budú údaje o konečnom užívateľovi výhod prenesené do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorý vedie Štatistický úrad SR. Štatistický úrad SR bude údaje o konečných užívateľoch výhod ďalej poskytovať vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančnej polícií, súdom, Ministerstvu financií SR, Národnej banke Slovenska a i.), a tiež povinným osobám uvedeným v § 5 zákona (napr. bankám, podnikateľom, exekútorom a iným).

Sankcia za porušenie povinnosti

Za porušenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra alebo iného registra v lehote stanovenej zákonom (pre existujúce firmy do 31.12.2019), prípadne za nesprávne alebo neúplné označenie konečného užívateľa výhod hrozí uloženie pokuty vo výške do 3310 eur.

Zápis konečného užívateľa výhod je bez súdneho poplatku

Návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod, zapísanie údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra je bezplatné.

V prípade prvozápisu právnických osôb uvedených v § 2 ods. 3 č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z. sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú pri právnickej osobe.

V znení účinnom od 1. novembra 2018 do obchodného registra sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú v prvozápisovom formulári v rámci samostatnej časti zápisového formulára príslušného podľa typu zapisovaného subjektu. V tomto prípade sa poplatok uhrádza podľa položky č. 17 Sadzobníka súdnych poplatkov podľa typu zapisovaného subjektu za celý návrh na zápis do obchodného registra.

Zápis konečného užívateľa verzus zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Chcete využiť naše služby?

 • kontaktujte nás, poradíme bezplatne
 • po predložení údajov o konečnom užívateľovi výhod a doručení plnej moci (s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu) elektronicky podávame návrh na zápis konečného užívateľa do príslušného registra
 • informáciu o úspešnom zápise a potvrdenie o zápise doručíme k dispozícii objednávateľovi služby
 • telefonický kontakt : 0911 499 545, 0905 444 107
 • e-mailový kontakt : office@krockapartners.sk
 • cena za zápis konečného užívateľa výhod do príslušného registra - 50 € bez DPH

ZDROJ:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Najcastejsie-otazky.aspx

Čo Vás môže zaskočiť !!!

Náš klient oslovil našu kanceláriu s požiadavkou, že potrebuje preukázať, kto je konečným užívateľom výhod v jeho obchodnej spoločnosti. Tento doklad od neho požadovala banka pri konkrétnej finančnej operácii s tým, že pri nepredložení požadovaného dokladu do určitého termínu mu bude zrušený účet. Registrácia konečného užívateľa výhod bola už v rozbehnutom procese, tak pre nášho klienta to už veľký problém nebol, ale ako je to u vás ?

Tak toto je už uplatňovanie nižšie uvedeného zákona v praxi a to v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. účinný od 15.03.2018 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“):

 • § 4 Zákona: Neobvyklou obchodnou operáciou je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.
 • § 5 Zákona: Povinnou osobou na účely tohto zákona je : a) banka.... a iné vymenované subjekty
 • § 14 Zákona - Zisťovanie neobvyklej obchodnej operácie: Povinná osoba je povinná posudzovať, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý.

AUTORI:

JUDr. Božena Grancová,
PhD. JUDr. Katarína Kročková

1256