Konkurzné konanie

16. december 2018

Konkurzné konanie

Základnou úlohou konkurzného konania právnickej osoby je postupné speňaženie majetku dlžníka a úhrada záväzkov veriteľov. Konkurzné konanie prebieha tak, že konkurzný správca postupne speňažuje (rozpredáva) majetok dlžníka (úpadcu), z ktorého uhrádza pomerné záväzky (dlhy) dlžníka, a to dovtedy

  1. až úplne speňaží všetok majetok dlžníka alebo
  2. až uhradí všetky záväzky (dlhy) dlžníka.

Cieľom konkurzu je v čo najvyššej miere uspokojiť veriteľov dlžníka, pričom veritelia sú uspokojovaní v zásade pomerne. Miera uspokojenia jedného veriteľa, teda závisí od hodnoty speňaženého majetku a od celkovej sumy všetkých prihlásených pohľadávok veriteľov v konkurze.

Konkurzné konanie právnickej osoby - zjednodušene

1. Návrh

Konkurz sa začína na návrh, ktorý sa podáva na príslušný súd. Návrh môže podať predovšetkým sám dlžník alebo veriteľ. Veriteľ však musí súdu preukázať, že veriteľov v rovnakom postavení ako je navrhujúci veriteľ je viacero a že dlžník nesplnil svoje peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote splatnosti záväzkov. Rovnako pohľadávka navrhujúceho veriteľa musí byť náležitým spôsobom verifikovaná (napr. exekučný titul). Dlžník môže vyhlásiť konkurz aj sám na seba, čím sa predpokladá, že sa stal insolventným. Veriteľ môže podať návrh na konkurz právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa. Fyzická osoba podnikateľ však nemôže sám na seba podľa návrh na konkurz podľa tejto úpravy, pre tento účel slúži inštitút oddlženia (osobného bankrot).

Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, odkedy sa dozvedel, alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

Platí, že pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas sa medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným, jednoduchou spoločnosťou na akcie alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, dojednala zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť. Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka podľa § 11 ods. 2 zákona o konkurze a vyrovnaní zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom dlžníka porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas.

Súčasťou návrhu

  1. ak podáva návrh veriteľ, je dôkaz, ktorým veriteľ preukáže existenciu svojej pohľadávky a ktorým odôvodní platobnú neschopnosť dlžníka alebo
  2. ak podáva návrh dlžník, je súčasťou návrhu zoznam jeho majetku, zoznam záväzkov, zoznam spriaznených osôb a účtovná závierka

Spolu s návrhom je potrebné súdu uhradiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu konkurzného konania. Výška preddavku je vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby 1.500 Eur. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu konkurzného konania neplatí likvidátor dlžníka, ktorý vykonal likvidačnú účtovnú súvahu a zistil, že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku.

Na základe predloženého návrhu súd v lehote 15 dní začne konkurzné konania.

2. Predbežná správa

Na základe predloženého návrhu, súd preskúma majetok dlžník a ak má o rozsahu majetku dlžníka pochybnosti určí predbežného správcu a touto úlohou ho poverí. Ak sa podarí predbežnému správcovi vyšetrovaním zistiť, že majetok dlžníka právnickej osoby má hodnotu viac ako 6.600 Eur súd vyhlási konkurz na majetok dlžníka. Ak predbežný správca nezistí majetok aspoň v uvedenej výške, súd konkurz nevyhlási a rozhodne o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.

3. Alternatíva

3.a Zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku a zrušenie právnickej osoby

Ak predbežný správca nezistí majetok v určenej výške, súd rozhodne o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku následkom čoho je, že súd podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zo zákona rozhodne o zrušení spoločnosti. Po zrušení spoločnosti súdom nasleduje výmaz spoločnosti z obchodného registra. Táto úprava zrušenia sa však vzťahuje len na právnickú osobu – obchodnú spoločnosť, u ktorej sa v procese konkurzu nezistil dostatočný majetok na prevádzku konkurzu (výška záväzkov pritom nie je rozhodujúca). Uznesenie o zrušení konkurzu súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku;

3.b Vyhlásenie konkurzu

Ak predbežný správca zistí majetok v určenej výške súd vyhlási konkurz. Po vyhlásení konkurzu sú veritelia oprávnení uplatniť svoje pohľadávky v konkurze, na základe čoho budú môcť byť ich pohľadávky po speňažovaní pomerne uspokojené. Bez prihlásenia pohľadávok nie je možné pohľadávku, ktorá vznikla pred vyhlásením konkurzu uspokojiť. Po prihlásení pohľadávok prebieha schôdza veriteľov, na ktorej si veritelia volia svojich zástupcov (veriteľský výbor alebo zástupcu veriteľov). Na základe rozhodnutia zástupcov veriteľov pristupuje správca postupne k speňažovaniu majetku dlžníka. Po speňažení nasleduje pomerná úhrada pohľadávok veriteľom (rozvrh). Celý proces je pod prísnym dohľadom súdu, ktorý rozhoduje o záverečnom rozvrh výťažku zo speňažovania majetku dlžníka.

Konkurzné konanie je zložitý a osobitý proces, potrebuje odborníka, ktorý Vám bude pomáhať riešiť jednotlivé kroky. Vyžaduje to ale odbornú konzultáciu pred rozhodnutím o vstupe obchodnej spoločnosti do konkurzu, s cieľom zistiť, aké slabiny má takéto rozhodnutie a čoho je potrebné sa vyvarovať.

3817