Likvidácia s.r.o

16. december 2018

Likvidácia s.r.o

Likvidácia obchodnej spoločnosti je odborne, právne, ako aj účtovne a administratívne náročný proces. Likvidácia spoločnosti si vyžaduje prípravu 2 účtovných závierok, elektronickú komunikáciu, vyžiadanie a prevzatie súhlasov s výmazom obchodnej spoločnosti od daňového úradu, colného úradu a mesta resp. mestskej časti, zverejnenie vstupu firmy do likvidácie v obchodnom vestníku, a samozrejme podanie 2 návrhov a prípravu príloh potrebných k realizácií 2 zápisov do obchodného registra.

Kompletná služba smerujúca k likvidácii Vašej spoločnosti pozostáva z týchto krokov:

  • Úvodná konzultácia, počas ktorej sa oboznámime s účtovnou aj daňovou situáciou vo vašom podniku. Po vyhodnotení stavu vášho majetku a záväzkov, pristúpime k potrebným krokom na vykonanie likvidácie vašej spoločnosti. Dostanete kompletnú informáciu o priebehu likvidácie, jej jednotlivých etapách, úkonoch, ktoré prebiehajú počas likvidácie a taktiež o časovom rozmedzí, počas ktorého bude likvidácia vykonaná. Komunikácia môže prebehnúť osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  • Príprava písomných podkladov potrebných k úspešnej likvidácii spoločnosti, k vstupu do likvidácie a k vymenovaniu likvidátora. Následné podpisanie listín s úradne overeným podpisom.
  • Zaplatenie poplatku súvisiaceho so vstupom firmy do likvidácie a zápis do obchodného registra.
  • Elektronická komunikácia so všetkým orgánmi štátnej správy, oznámenie vstupu do likvidácie všetkým známym veriteľom cestou zverejnenia tejto informácie v obchodnom vestníku.
  • Vytvorenie účtovnej závierky ku dňu, ktorý predchádza vstupu vašej firmy do likvidácie - za osobitný poplatok.
  • Príprava podkladov pre vydanie rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení mimoriadnej účtovnej závierky, schválení správy likvidátora o vykonaní likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
  • Vyžiadanie súhlasov dotknutých orgánov s výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra vrátane zaplatenia poplatkov.
  • Podanie návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.
  • Predloženie potvrdenia o výmaze obchodnej spoločnosti objednávateľovi služby.

Cenu kompletnej likvidácie nie je možné stanoviť fixnou sumou, nakoľko vždy záleží od majetku a záväzkov konkrétnej spoločnosti a môže zahŕňať služby spoločnosti ako aj služby účtovného a daňového poradenstva. Preto sa táto otázka zodpovedáva vždy po úvodnej konzultácii.

1830