Register mimovládnych organizácií

14. apríl 2020

Register mimovládnych organizácií

Pozor na dátum  1. júna 2020  – mimovládne organizácie !

Zákon o registri mimovládnych organizácií zriadil  jeden register pre nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom. 

Register mimovládnych organizácií by mal byť v prevádzke najneskôr od 1. januára 2021. Pôvodné registra sa zrušia a údaje z nich budú automatický prenesené. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako správca a prevádzkovateľ registra odporúča všetkým organizáciám následnú kontrolu správnosti a úplnosti zapísaných údajov. 

Vyššie uvedený zákon zároveň zaviedol oznamovacie povinnosti  pre občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom mali do 30. júna 2019 oznámiť aktuálne údaje o štatutárnom orgáne.  Pokiaľ  nebude mať niektorá mimovládna organizácia v registri úplné údaje (tzn. budú chýbať  údaje o štatutárnom orgáne) nebude môcť prijímať dotácie, eurofondy, podiel  zaplatenej dane  (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom. 

V súvislosti s vyššie uvedeným Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) dáva do pozornosti blížiaci sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok  mimovládnych organizácií  (ako právnických osôb nezapísaných v obchodnom registri) a ktorá podľa platného zákona o e-Governmente začne dňom 1. júna 2020.

Ak sa teda údaje o štatutárnom orgáne nenachádzajú v registroch na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,  NASES nemá možnosť preniesť údaje o štatutárnom orgáne do elektronickej schránky. 

Dôsledok:

  • Štatutárny orgán mimovládnej organizácie nebude mať možnosť prihlásiť sa do elektronickej schránky
  • Orgány verejnej správy doručujú do elektronických schránok dokumenty s rovnakým právnym účinkom, akoby boli doručené v listinnej podobe
  • Mimovládna organizácia môže zmeškať zákonné lehoty z doručovaných dokumentov, len preto, že sa štatutárny orgán neoboznámil s obsahom dokumentu. 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

Autor: JUDr. Božena Grancová, Phd. – advokát 
 

1005