Zákon o whistleblowingu

13. apríl 2016

Nezabúdame ? Máme ? .... Zákon o whistleblowingu č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), niektorí ho volajú aj „bonzácky zákon“.

Čoho sa presne zákona týka ? Zákon definuje vymedzenie základných pojmov, poskytovanie ochrany v rámci trestného konania, správnom delikte, ochrane pri oznamovaní závažnej protispoločenskej činnosti, zániku ochrany, odmeny, vnútorný systém vybavovania podnetov atď.

Novela z 2015 sa dotkla predovšetkým zamestnávateľov, ktorí majú aspoň 50 zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí sú orgánmi verejnej moci (ďalej len „Zamestnávateľ“) (ostatní zamestnávatelia, t.j. tí, ktorí zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov, môžu takýto mechanizmus zaviesť na báze dobrovoľnosti).

Do júla 2015 mal zamestnávateľ v prvom rade určiť osobitnú organizačnú zložku alebo zodpovednú osobu, ktorá bude plniť úlohy Zamestnávateľa vyplývajúce zo Zákona, pričom ak je takouto osobou zamestnanec, musí byť v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu spoločnosti Zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia, túto lehotu môže predĺžiť o ďalších 30 dní. Označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov musia byť prístupné obvyklým a bežne dostupným spôsobom. Jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín. Výsledok oznámi zamestnávateľ osobe, ktorá podnet podala do 10 dní od preverenia podnetu.

Ďalšou povinnosťou zamestnávateľa je vydať vnútorný predpis, ktorým určí podrobnosti o podávaní podnetov, preverovaní. Zamestnávateľ je povinný viesť aj evidenciu podnetov a to po dobu 3 rokov odo dňa doručenia podnetu.

1078