Založenie s.r.o

16. december 2018

Založenie s.r.o

Potrebujete pomôcť pri založení obchodnej spoločnosti? Čo tak využiť možnosť založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným - ide predsa o najviac používaný typ obchodnej spoločnosti.

Postup, s ktorým vieme pomôcť:

Výber obchodného mena, sídla, predmetov podnikania

Prvým krokom je výber základných identifikátorov vašej spoločnosti. Je potrebné vybrať obchodné meno, sídlo, predmety podnikania a konateľov spoločnosti. Pri výbere obchodného mena je dôležité aby spoločnosť s rovnakým obchodným menom už v obchodnom registri nebola zapísaná, pretože v takom prípade registrový súd spoločnosť s totožným obchodným menom nezapíše.

Rovnako je potrebné zvoliť si sídlo spoločnosti, a teda nehnuteľnosť, kde budete svoju podnikateľskú činnosť vykonávať. Sídlom spoločnosti môže byť nebytový priestor, byt, či rodinný dom a to aj v prípade, ak je táto adresa totožná s adresou trvalého bydliska spoločníka alebo konateľa. Pre účely zápisu rovnako nie je potrebné, aby ste mali k tejto nehnuteľnosti vlastnícke právo, nájomný či iný vzťah zakladajúci právo nehnuteľnosť užívať. Postačí ak budete mať súhlas vlastníka tejto nehnuteľnosti, ktorým vlastník vyjadrí súhlas s tým, aby nehnuteľnosť bola zapísaná ako sídlo spoločnosti do obchodného registra.

Pred spísaním zakladateľských dokumentov je tiež dôležité určiť konateľov spoločnosti, ktorí sú štatutárnymi orgánmi spoločnosti (tzn. osoby, ktoré budú spoločnosť riadiť a konať za ňu), správcu vkladu, ktorým je spravidla jeden zo spoločníkov s.r.o. a výšku vkladu jednotlivých spoločníkov. Ak je viacero spoločníkov, tak výška vkladu jedného spoločníka musí byť minimálne 750,- € a základné imanie spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) musí byť minimálne 5.000,- €.

Vypracovanie zakladateľských dokumentov

Dôležitým krokom je vypracovanie zakladateľských dokumentov. V prípade ak spoločnosť zakladá jedna osoba vypracuje sa zakladateľská listina a ak spoločnosť zakladá viac spoločníkov vypracuje sa spoločenská zmluva. Vypracovanie zakladateľských dokumentov zverte profesionálom.

Zakladateľská listina/spoločenská zmluva musí obsahovať zákonom ustanovené náležitosti, ktorými sú najmä:

  • obchodné meno a sídlo,
  • určenie spoločníkov,
  • predmet podnikania (činnosti),
  • výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu,
  • určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,
  • určenie správcu vkladov,
  • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
  • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,
  • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
  • ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

Ďalšie dokumenty, ktoré je potrebné vypracovať bez ohľadu na to, či spoločnosť zakladá jediný spoločník alebo viac spoločníkov, sú vyhlásenie správcu vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zapísaním nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti, podpisový vzor konateľov, plnomocenstvo pre osobu, ktorá vybavuje zápis. Ak spoločnosť zakladá len jeden spoločník, ktorým je fyzická osoba - je potrebné vypracovať vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Ak spoločnosť zakladá jediná právnická osoba je potrebné vyhlásenie, že má viac spoločníkov, resp. že jeho jediným spoločníkom nie je s.r.o.

V prípade ak medzi predmetmi podnikania je remeselná alebo viazaná živnosť, je tiež potrebný súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie zodpovedného zástupcu. Všetky tieto dokumenty je potrebné podpísať príslušnými osobami a podpisy na zakladateľskej listine/spoločenskej zmluve a plnomocenstve úradne (notár alebo matrika) overiť.

Získanie živnostenského oprávnenia

Ďalším krokom je získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania spoločnosti. Pri elektronickom ohlásení voľných živností prostredníctvom portálu verejnej správy sa poplatky za voľné živnosti zrušili úplne a pri remeselných a viazaných živnostiach sa znížili na polovicu, t.j. 7,50 € za každú takúto živnosť. Pri elektronickom ohlásení je však potrebné disponovať tzv. zaručeným elektronickým podpisom a softvérom na elektronické podpisovanie dokumentov. Kedže naša spoločnosť disponuje potrebným elektronickým podpisom dokážeme našim klientom ušetriť pri zakladaní s.r.o. 100% zo správnych poplatkov za voľné živnosti, ktoré by inak zaplatili na živnostenskom úrade. Pri klasickom "papierovom" ohlásení živností sa poplatky nezmenili a ostávajú v pôvodnej výške (teda 5 € za každú voľnú živnosť, resp. 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť).

Vyžiadanie súhlasu správcu dane

Zakladatelia obchodnej spoločnosti nesmú mať daňové nedoplatky. Neexistencia daňových nedoplatkov pre účely zápisu do obchodného registra sa preukazuje osobitným dokumentom, tzv. súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Správca dane, ktorým je daňový úrad, vydá predmetný súhlas na základe žiadosti zakladateľa do 5 pracovných dní. Jeho vydanie nepodlieha poplatkovej povinnosti. Ak zakladateľ nie je daňovým subjektom (napr. osoba s trvalým pobytom mimo SR), stačí namiesto súhlasu správcu dane písomné čestné vyhlásenie o tom, že zakladateľ nemá povinnosť podľa osobitných predpisov.

Zápis do obchodného registra

Po doručení osvedčenia o živnostenskom oprávnení a súhlasu správcu dane máte všetky dokumenty, ktoré sú potrebné na zápis spoločnosti do obchodného registra. Je potrebné vyplniť návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra.

K návrhu je potrebné priložiť ako prílohy - zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, plnomocenstvo (ak návrh podáva iná osoba ako konateľ spoločnosti), súhlasy správcu dane pre všetkých zakladateľov, vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, súhlas vlastníka nehnuteľnosti, podpisový vzor konateľa/ov, vyhlásenie jediného spoločníka (ak je zakladateľom 1 osoba), osvedčenie o živnostenskom oprávnení a súdny poplatok. V niektorých prípadoch registrový súd vyžaduje spolu so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti aj list vlastníctva nehnuteľnosti, ktorá má byť zapísaná ako sídlo spoločnosti do obchodného registra. Pre väčšinu registrových súdov postačuje aj internetový list vlastníctva, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť na stránke katastra.

Ak návrh na zápis ako aj jeho prílohy boli správne a úplné, registrový súd do dvoch pracovných dní rozhodne o zapísaní spoločnosti do obchodného registra a vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu a výpis z obchodného registra. Odo dňa zapísania spoločnosti do obchodného registra spoločnosť právne vznikla.

Registrácia na daňovom úrade

Ak nevyužijete služby jednotného kontaktného miesta a spolu s ohlásením živnosti neuvediete aj údaje pre splnenie daňovej registrácie, posledný krok ktorý vás čaká, je registrácia na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane. Úspešne zapísanú spoločnosť je potrebné do 30 dní zaregistrovať na daňovom úrade. Daňový úrad má 30 dní na to, aby spoločnosti bezplatne vydal osvedčenie o registrácii a pridelil daňové identifikačné číslo (známe DIČ).

Používanie elektronickej schránky

zriadenej štátom pre všetky právnické osoby Počnúc od 1.7.2017 štát aktivoval e-schránky všetkým právnickým osobám. Od aktivácie e-schránky súdy sú povinné zasielať písomnosti pre právnickú osobu výlučne iba do e-schránky. Doručenie písomnosti má rovnaké právne účinky ako jej doručenie v prípade klasického zaslania s obálkou prostredníctvom pošty. Pri právnických osobách zapísaných do OR súdy od 1.7.2016 zasielajú písomnosti (vrátane rozsudkov, platobných rozkazov) iba do e-schránky. Je v záujme každej s.r.o., aby si hneď po zápise do OR konateľ spoločnosti zabezpečil prístup do e-schránky.

Novozaložené spoločnosti majú čas 10 dní od zápisu do obchodného registra, kým im štát automaticky aktivuje elektronickú schránku. Skoršia aktivácia nastane iba v prípade, ak sa konateľ spoločnosti sám prvýkrát prihlási do e-schránky pred 10 dňovou lehotou. Ak sa do 10 dní konateľ s.r.o. do e-schránky sám neprihlási, dôjde k automatickému aktivovaniu, aj bez vedomia konateľa spoločnosti.

2249