Zástrčkový zákon

7. jún 2016

Zástrčkový zákon

Zástrčkový zákon ... týka sa všetkých ... áno, aj tých, ktorí televízor nemajú ...

Upravuje ho zákon č. 340/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kto má povinnosť platiť koncesionárske poplatky

Platiteľom úhrady je:

 • Fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny (domácnosti, odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome).
 • Zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva viac ako 3 zamestnancov.

Oslobodený od platenia úhrady je:

 • Platiteľ, ktorý žije v spoločnej domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta trvalý pobyt, alebo je sama zdravotne ťažko postihnutá, túto skutočnosť je potrebné oznámiť vyberateľovi úhrady, nárok na oslobodenie platiť úhradu tak vzniká od prvého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik tejto skutočnosti.
 • Rozhlas a televízia Slovenska, Telekomunikačný úrad Slovenskej republikyRada pre vysielanie a retransmisiu.
 • Zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže.
 • Školy a školské zariadenia.
 • Nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak je zaručená vzájomnosť.

Sadzba úhrady

 • 4,64 € za každý začatý mesiac.
 • Polovičná sadzba 2,32 €, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
  • Potrebné doklady, ktoré je potrebné predložiť:
   • dôchodcovské dávky: potvrdenie zo sociálnej poisťovne, čestné vyhlásenie, rodné číslo,
   • dávka v hmotnej núdzi: aktuálne potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, rodné číslo.
 • Zamestnávateľ, platí úhradu za každý aj začatý kalendárny mesiac podľa počtu zamestnancov.
  • 4,64 €, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
  • 18,58 €, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
  • 79,66 €, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
  • 199,16 €, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,
  • 464,71 €, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.

Na určenie úhrady je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí.

Ak sa úhrada platí jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok, na určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia.

Vymáhanie úhrady

Vyberateľ úhrad je povinný písomne vyzvať platiteľa, ktorý je v omeškaní do 60 dní od zistenia tejto skutočnosti a zároveň i zaplatenie poštových sadzieb súvisiacich s odoslaním výzvy na zaplatenie úhrady.

Ak, platiteľ fyzická osoba (§ 3 písm. a)) v stanovenej lehote neuhradí úhradu a poštové sadzby do 30 dní od doručenia výzvy je platiteľ povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu vo výške 17 €.

Ak, platiteľ zamestnávateľ (§ 3 písm. b )) v stanovenej lehote neuhradí úhradu a poštové sadzby do 30 dní od doručenia výzvy je platiteľ povinný zaplatiť vyberateľovi úhrady aj pokutu vo výške v závislosti od počtu zamestnancov.

 • 33 €, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov,
 • 66 €, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov,
 • 100 €, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov,
 • 133 €, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov,
 • 166 €, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov.

Nárok na zaplatenie úhrady, s ktorou je platiteľ v omeškaní a následne aj pokuty je povinný vyberateľ úhrady uplatniť na súde.

Vyberateľ úhrady nie je povinný postupovať podľa vyššie uvedeného, ak tak rozhodne generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska a

 1. je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery platiteľa vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku,
 2. vymáhanie je spojené s nadmernými ťažkosťami, pričom je zrejmé, že ďalšie vymáhanie nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu nároku, alebo
 3. s ohľadom na výšku vymáhanej sumy a predpokladané náklady na jej vymoženie by bolo vymáhanie nehospodárne.

Od januára 2017 by mali platiť nové sadzby. Materiál novely bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania 23.5.2016.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Koncesionárske poplatky od januára 2017 novela je v pripomienkovom konaní

Kategória platiteľa Súčasná sadzba Navrhovaná sadzba Nárast v € mesačne Nárast v € ročne
3 - 9 zamestnancov 4,64 € 7,00 € 2,36 € 28,32 €
10 - 49 zamestnancov 18,58 € 28,00 € 9,42 € 113,04 €
50-249 zamestnancov 79,66 € 120,00 € 40,34 € 484,08 €
250-999 zamestnancov 199,16 € 299,00 € 99,84 € 1 198,08 €
1000 a viac zamestnancov 464,71 € 697,00 € 232,29 € 2 787,48 €
Poberateľ hmotnej dávky 2,32 €      
Fyzická osoba, domácnosť 4,64 € 7,00 € 2,36 € 28,32 €
Dôchodcovia 2,32 € 3,50 € 1,18 € 14,16 €
Zdravotne postihnutý        

ZDROJ:

5052