Mediácia

Legislatíva

Zákonom č. 390/2015 Z. z. (ďalej len „novela") bol s účinnosťou odo dňa 1. januára 2016 novelizovaný zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Účelom novely je parciálna transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len „Smernica"), ktorá vymedzuje predpoklady nestranného a nezaujatého výkonu mediácie a novým spôsobom definuje štandard alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v členských štátoch Európskej únie.

Prečo mediácia

Mediácia je v zahraničí veľmi úspešnou metódou riešenia sporov mimosúdnou cestou. V zahraničí je veľmi obľúbená, najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov nielen vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách Európy, USA a Austrálie.

Mediátor je osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a pritom dbá na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie.

Výhody a prínos mediácie

Začatie riešenia sporu mediáciou má rovnaké právne účinky na intertemporálne normy (premlčanie, preklúzia) ako podanie návrhu na príslušný súd/arbitrážny súd.

Zákon o súdnych poplatkoch č. 71/1992 Zb. § 11

Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru do začiatku pojednávania vo veci samej, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia účastníci schválením súdneho zmieru po začatí pojednávania vo veci samej, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmierom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného poplatku.

Medzi výhody mediácie nepochybne patrí:

 • rovnosť účastníkov,
 • dobrovoľnosť,
 • dôvernosť informácií prezentovaných v mediačnom procese,
 • výsledkom môže byť dohoda exekučný titul,
 • v prípade rozhádaných strán, ktoré nedokážu vôbec spolu komunikovať, ale sú ochotné riešiť spor dohodou, je možné viesť mediáciu oddelene s každou stranou,
 • dostupnosť mediačných služieb, žiadne čakacie lehoty, náklady na mediáciu sú výrazne nižšie ako v súdnom procese
 • používa sa v celom rade sporov vrátane rodinných/rozvodových, (výživné, zverenie detí, dohadovanie podmienok striedavej starostlivosti, delenie majetku, otázky výživného na rozvedeného manžela a podobne), občianskych (uplatňovanie vlastníckych a spoluvlastníckych práv, spory týkajúce sa dedičstva, spory zo zmlúv v prípade darovania, nájmu, spotrebiteľských sporov atď.) pracovnoprávnych (spory týkajúce sa s ukončením pracovného pomeru, úhrad mzdy atď.) obchodných (pri sporoch medzi podnikateľmi zmluvné pokuty, ručenie atď.), spotrebiteľských (riešenie sporov so spoločnosťami poskytujúcimi služby, spotrebiteľské zmluvy uzavreté cez internet atď.),
 • každá zo strán vychádza zo sporu "ako neporazená",
 • dá sa použiť kedykoľvek aj pred súdnym/arbitrážnym konaním ako aj počas, v prípade dosiahnutia dohody po podaní návrhu na súdne/rozhodcovské konanie.

Nakoľko je mediačné konanie dobrovoľné účastníci strán ju môžu kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť.

Kedy je mediácia vylúčená alebo sa ukončí?

Nie všetky spory sú vhodné na riešenie formou mediácie, niektoré musia byť jednoznačne vylúčené z tohto procesu, pretože sú nevhodné pre mimosúdne urovnanie. Ide o spory, kde je nevyhnutné aby existenciu práva určil súd. Pre mediáciu nie sú vhodné spory týkajúce sa základných ľudských a ústavných práv.

Z mediácie sú vylúčené spory:

 • rodinné právo – vznik/zánik manželstva, určenie otcovstva, zverenie dieťaťa do náhradnej starostlivosti,
 • ak má, niektorý z účastníkov sporu má závislosť na návykových alebo omamných látkach,
 • ak má, niektorý z účastníkov sporu nie je spôsobilý na právne úkony,
 • nerovnosť strán (finančná, vzťahová, emocionálna),
 • ak môže ísť o trestný čin,
 • mediácia by sa nemala aplikovať ani na dlhodobo emočné vzťahové krízy (tie by sa mali riešiť skôr u psychoterapeuta).

Priebeh mediačného konania

Mediačné konanie začína

 • Podnetom na začatie mediačného konania je oslovenie mediátora:
  • Osloviť mediátora môžu sporové strany súčasne, kde sa na konci informačného stretnutia podpíše Dohoda o riešení sporu mediáciou /Dohoda o začatí mediácie s konkrétnym predmetom sporu. Po úradnom overení podpisu sa predmetná dohoda uloží do Notárskeho centrálneho registra. Následne sa dohodne prvý termín mediačného stretnutia.
  • Alebo, jednou zo sporových strán, kde nám na konci informačného stretnutia udelíte plnú moc, aby sme kontaktovali v predmetnom spore druhú stranu sporu. Ak druhá strana sporu príde na informačné stretnutie a následne súhlasí s mediáciou, podpíše sa Dohoda o začatí mediácie/Dohoda o riešení sporu mediáciou. Úradne sa overí podpis a následne mediátor vyzve druhú stranu na podpis. Bezodkladne sa Dohoda uloží do Centrálneho registra listín a dohodne sa prvý termín mediačného stretnutia.
  • Dĺžka mediácie závisí od prípadu, každý prípad je odlišný. Maximálny odporúčaný počet mediačných stretnutí je 5 až 6 stretnutí. Avšak k dohode môže dôjsť aj po prvom stretnutí. Každé mediačné stretnutie trvá cca 60 minút.

Mediačné konanie končí

 • dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,
 • dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
 • dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,
 • dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,
 • dňom doručenia písomného vyhlásenia osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,
 • dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
 • uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
 • dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

Možnosti po ukončení mediácie

Účastníci sporu sa s mediátorom môžu dohodnúť na kontrole plnenia mediačnej dohody.  Ak sa dohoda v niektorých bodoch neplní, je možné ju upraviť, alebo stanoviť plnenie výkonom súdneho rozhodnutia, alebo notárskou zápisnicou (sa stáva zápisnica exekučným titulom).

Ak je potrebné k vyriešeniu problému odborné stanovisko mediátor po dohode s účastníkmi sporu do konania prizve odborníka/znalca v danej oblasti (napr. znalca z oblasti nehnuteľnosti, psychológa a podobne).

Európsky kódex správania pre mediátorov

Tento kódex správania stanovuje viacero zásad, ku ktorým sa jednotliví mediátori môžu zaviazať dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Môžu ho použiť mediátori vykonávajúci všetky druhy mediácie v občianskych i obchodných veciach.

Môžu sa k nemu zaviazať aj organizácie poskytujúce mediačné služby, a to tak, že požiadajú mediátorov pracujúcich pod ich záštitou, aby tento kódex dodržiavali. Organizácie môžu zverejniť informácie o opatreniach, ktoré prijímajú na podporu dodržiavania kódexu individuálnymi mediátormi, napríklad odbornej príprave, hodnotení a monitorovaní.

Na účely kódexu správania je mediácia definovaná ako postup, pri ktorom sa dve alebo viaceré zúčastnené strany dohodnú na ustanovení tretej strany (ďalej len mediátora), ktorá má pomôcť zainteresovaným stranám vyriešiť spor dosiahnutím dohody bez súdneho konania a bez ohľadu na to, ako by sa takýto proces nazýval alebo bežne označoval v jednotlivých členských štátoch.

Dodržiavaním kódexu správania nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ani pravidlá, ktoré platia pre jednotlivé povolania.

Organizácie poskytujúce mediačné služby môžu zvážiť, že vypracujú podrobnejšie kódexy prispôsobené ich špecifickému prostrediu alebo druhom mediačných služieb, ktoré ponúkajú a ktoré prihliadajú na špecifické oblasti, ako je mediácia v rodinných veciach alebo spotrebiteľských veciach.

1. Odborná spôsobilosť, ustanovenie a poplatky mediátorov a propagácia ich služieb

1.1. Odborná spôsobilosť

Mediátor musia byť odborne spôsobilí a poznať proces mediácie. Relevantnými faktormi v tomto smere sú patričná odborná príprava a neustále doplňovanie ich vzdelania a praktických zručností v oblasti mediácie so zreteľom na všetky relevantné normy či systémy akreditácie.

1.2. Ustanovovanie

Mediátor nadviažu kontakt so stranami s cieľom nájsť vhodné termíny na uskutočnenie mediácie. Predtým, ako súhlasia s ustanovením, si mediátori musia overiť, že majú potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na vedenie mediácie v danom prípade. Na požiadanie poskytnú stranám informácie o svojej kvalifikácii a odbornej praxi.

1.3. Propagácia služieb mediátora

Mediátori môžu propagovať svoju činnosť, pokiaľ tak robia profesionálnym, pravdivým a čestným spôsobom.

2. Nezávislosť a nestrannosť

2.1. Nezávislosť a nestrannosť

Mediátor nesmie konať alebo, ak už začal konať, pokračovať v konaní bez toho, aby zverejnil všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť, či zapríčiniť konflikt záujmov, alebo ktoré by sa za také mohli považovať. Povinnosť zverejnenia je nepretržitá povinnosť počas celého procesu mediácie.

K takýmto okolnostiam patria:

 • akékoľvek personálne alebo služobné vzťahy k jednej zo strán,
 • akékoľvek finančné alebo iné záujmy na výsledku mediácie, či už priame alebo  nepriame,
 • ak mediátor alebo člen jeho firmy konal z poverenia jednej zo strán z akéhokoľvek iného titulu ako titulu mediátora.

V takýchto prípadoch mediátor môže súhlasiť s mediáciou alebo v nej pokračovať za predpokladu, že si je istý svojou schopnosťou vykonať mediáciu úplne nezávisle a neutrálne pri zaručení úplnej nestrannosti a, že zainteresované strany s tým výslovne súhlasia.

2.2. Nestrannosť

Mediátor koná vždy nestranne vo vzťahu k zainteresovaným stranám a usilujú sa konať tak, aby to bolo zrejmé a ich povinnosťou je slúžiť z hľadiska mediačného postupu všetkým stranám rovnako.

3. Dohoda o mediácii, proces a riešenie sporu

3.1. Postup

Mediátor si overí, že strany mediačného konania porozumeli charakteru mediačného procesu, úlohe mediátora a strán v tomto procese. Mediátor musí predovšetkým zabezpečiť, aby strany pred začatím mediácie pochopili a výslovne odsúhlasili podmienky dohody o mediácii, najmä všetky relevantné ustanovenia o zachovávaní dôvernosti, ktorými je viazaný mediátor a strany konania.

Dohoda o mediácii sa vyhotovuje písomne, ak o to zainteresované strany požiadajú.

Mediátor vedie konanie náležitým spôsobom s prihliadnutím na okolnosti prípadu vrátane možného nerovnakého postavenia strán, prípadných želaní vyslovených stranami, potreby dodržiavania právnych predpisov, a potreby riadneho vyriešenia sporu. Strany sa môžu podľa vlastného uváženia dohodnúť s mediátorom na spôsobe mediačného konania, pričom sa opierajú o vymedzený súbor pravidiel alebo iný základ. Ak to mediátor pokladá za účelné, môže jednotlivé strany vypočuť oddelene.

3.2. Spravodlivosť procesu

Mediátor zabezpečí, aby mali všetky strany primeranú možnosť zapojiť sa do konania. Mediátor informuje strany a môže ukončiť mediáciu, ak:

 • došlo k dohode, ktorá sa zdá mediátorovi zdá nevykonateľná alebo protiprávna so zreteľom  na okolnosti prípadu a schopnosti mediátora odborne posúdiť túto otázku, alebo
 • mediátor usúdi, že nie je nádej, aby sa ďalšou mediáciou dosiahlo vyriešenie sporu.
3.3. Ukončenie konania

Mediátor prijme všetky potrebné opatrenia, aby akákoľvek dohoda bola dosiahnutá pri vedomom a informovanom súhlase všetkých strán a aby všetky strany porozumeli podmienkam dohody. Sporné strany môžu odstúpiť od mediácie kedykoľvek a bez odôvodnenia. Mediátor môže na žiadosť strán a v rozsahu svojej právomoci informovať strany o tom, ako majú formulovať dohodu a aké sú možnosti, aby dohoda bola vykonateľná.

3.4. Poplatky

Pokiaľ to nie je osobitne stanovené, mediátori musia poskytnúť stranám vždy kompletné informácie o spôsobe odmeňovania, ktorý mienia uplatniť. Nesmú začať s mediáciu predtým, než všetky strany odsúhlasia zásady ich odmeňovania.

4. Dôvernosť

Mediátor zaobchádza dôverne so všetkými informáciami, ktoré sa objavili v rámci mediácie alebo v súvislosti s ňou, vrátane skutočnosti, že k mediácii dochádza alebo k nej došlo, ibaže sú dané zákonné dôvody alebo dôvody verejného poriadku pre ich poskytnutie. Žiadne informácie poskytnuté mediátorovi ako dôverné jednou zo strán nesmú byť poskytnuté ostatným stranám bez súhlasu alebo ak to neukladá zákon.