Pohľadávky

Všeobecne

V súčasnej dobe sa veľmi často vyskytuje  fenomén neplnenia si vlastných záväzkov riadne a včas. Dalo by sa hovoriť aj o akomsi „národnom športe“, kde sa dlžníci vedia pohybovať v obchodnej sfére tak, že v prípade riešenia sporu dokážu zrealizovať zrušenie spoločnosti bez likvidácie, prípadne sa inak vyhnúť plneniu svojho záväzku, ktorý im právo ukladá aby v prípade riešenia sporov dokázali zrealizovať zrušenie spoločnosti bez likvidácie, lebo nemá žiadny majetok alebo sa inak vyhnúť plneniu svojho záväzku, ktorý im právo ukladá.

Pre právnické osoby/živnostníkov

Neuhradené faktúry, nezaplatené splátky, úroky z omeškania s týmito pojmami sa stretol skoro každý podnikateľ. Pomôžeme Vám nastaviť vaše zmluvy tak, aby plnenie a následne vymáhanie pohľadávok bolo pre Vašu spoločnosť prínosom. Často krát sa stáva, že sa podnikatelia medzi sebou osobne poznajú a následne podcenia možnosť insolventnosti ich obchodného partnera.

Pomôžeme nastaviť systém v spoločnosti:

 • Bonita obchodných partnerov.
 • Zmluvné inštitúty – ručenie, uznanie záväzku, zmluvnú pokutu, doložky (rozhodcovský súd, mediačné doložky).
 • Exekúcie – návrhy riešení.

Mimosúdne riešenie sporou je často krát najlepšou formou riešenia dlhu. Vykonáme analýzu predmetného dlhu, navrhneme najlepšie riešenie splátkového kalendára, uznania záväzku so splátkovým kalendárom prípadne dohody s exekučným titulom.

Pre fyzické osoby

Dostali ste sa do situácie, že neviete čo robiť a pritom len zatvárate oči pred problémom a čakáte čo bude ďalej ... áno toto je realita ... veľa ľudí nevie, ako vyriešiť problém, ktorý vzniká neuhradením faktúry za služby, za neuhradené splátky, atď... a naopak.

Pomôžeme Vám dohodnúť sa veriteľom/dlžníkom. Zanalyzujeme dlh, navrhneme riešenie.

 1. V záväzkovom práve sú upravené:
  • zmluvná pokuta (§544, 545),
  • ručenie (§546 až 550),
  • dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov (§551),
  • záložná zmluva (§552),
  • zabezpečenie záväzkov prevodom práva (§553),
  • zabezpečenie postúpením pohľadávky (§554),
  • uznanie dlhu (§558).
 2. Vo vecných právach sú upravené:
  • záložné právo (§151a až 141md),
  • zádržné právo (§151s až 151v).